กรุณาเลื่อนเมาส์ไปบนภาพเพื่อหมุนดูระนาดในมุมต่างๆ

<IMG SRC="RANADVW.gif" WIDTH=570 HEIGHT=350 BORDER=0>