1. ระนาดเอก
2. ระนาดทุ้ม
3. ระนาดทองหรือระนาดเอกเหล็ก
4. ระนาดทุ้มเหล็ก
5. ระนาดแก้ว