ความเป็นมาของเกณฑ์มาตรฐาน
1. การสำรวจความพร้อมและปรับเครื่องดนตรีก่อนการบรรเลง
2. ท่านั่ง
3. ท่าจับไม้ตีระนาดเอกแบบพื้นฐาน
4. วิธีตีระนาดเอก
5. ความแม่นยำในการบรรเลงทำนองหลัก
6. ความแม่นยำตามลักษณะการบรรเลงระนาด
7. คุณภาพเสียงและรสมือ
8. การแปลทำนองของระนาดเอก
9. ขีดความสามารถและสุนทรียะ
10. การดูแลรักษาระนาดเอกภายหลังการบรรเลง