ศัพท์สังคีตที่เกี่ยวกับการบรรเลงระนาดเอก

การบรรเลงระนาดเอกเป็นหลักวิชาทางด้านดุริยางคศาสตร์แขนงหนึ่งของดนตรีไทย ดังนั้นจึงมีคำศัพท์ที่ใช้เรียกกันโดยเฉพาะ (Technical Term) และเป็นที่ทราบกันเฉพาะในวงการเท่านั้น คำศัพท์เหล่านี้มีเป็นจำนวนมาก และเรียกแตกต่างกันไปตามความนิยมของแต่ละบ้านดนตรี หรือแต่ละท้องถิ่น เท่าที่ได้รวบรวมมาไว้ในหัวข้อนี้เป็นคำศัพท์ซึ่งเห็นว่าเป็นที่รู้จัก และยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วจึงได้รวบรวมนำมาลงไว้เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้า
เนื่องจากคำศัพท์สังคีตของระนาดเอกส่วนใหญ่มีปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ 8 ซึ่งเป็นสาระเรื่องราวเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการเรียนระนาดเอกในระดับอุดมศึกษา ผู้ที่สนใจและอยากจะทราบชื่อเรียกพร้อมทั้งความหมายของคำศัพท์เหล่านี้ กรุณาเลือกอ่านคำศัพท์ดังกล่าวในหัวข้อ 8 ซึ่งใช้ "ตัวอักษรสีแดง" เน้นคำให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น