6.1 วิธีการผลิต
การทำรางระนาดเอก
การทำโขนระนาดเอก
การทำกระพุ้งรางระนาดเอก
วิธีการทำฐานระนาดเอก (เท้าระนาดเอก)
การทำผืนระนาดเอก
กรณีที่ใช้ไม้ไผ่ทำผืนระนาด
กรณีที่ใช้ไม้เนื้อแข็งทำผืนระนาด
การแช่น้ำ
การรมควันหรือคาไฟ
การเหลาลูกระนาดเอก
ขั้นตอนในการเหลาลูกระนาดเอก
การคัดลูกระนาดเอก
การไสข้างลูกระนาดเอก
การปาดและตัดหัวท้ายลูกระนาดเอก
การเจาะรูสำหรับร้อยเชือก
การคว้านพื้นท้องของลูกระนาดเอก
การทำไม้ระนาดเอก
การเลือกไม
ลักษณะของไม้ไผ่ที่ดี
การทำไม้ระนาดเอกไม้นวม
วัสดุที่ใช้ทำไม้ระนาดเอกไม้นวม
วิธีการทำไม้นวม
วิธีการทำไม้ระนาดเอกไม้แข็ง
วัสดุที่ใช้ทำไม้แข็ง
วิธีการทำไม้แข็ง
6.2 แหล่งผลิตและจำหน่ายระนาดเอก
6.3 วิธีเลือกซื้อระนาดเอก
6.4 การเก็บรักษาระนาด
6.5 วิธีการเทียบเสียงระนาดเอก
วิธีทำตะกั่วถ่วง
การลนตะกั่วก่อนที่จะติดลูกระนาด
ไฟที่ใช้สำหรับลนตะกั่ว
ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเทียบเสียงลูกระนาด
สิ่งที่ใช้เป็นหลักในการเทียบเสียงระนาด
ขั้นตอนการเทียบ
1. เทียบทีละลูก
2. เทียบเป็นคู่ เสียง
3. เทียบเสียงกับเครื่องดนตรีอื่น
หลักการและเทคนิคของการเทียบเสียง
ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะเทียบเสียงและวิธีแก้ไข
6.6 ประวัตินักระนาดเอกที่มีชื่อเสียง
1 พระเสนาะดุริยางค์ (ขุนเณร)
2 ครูช้อย สุนทรวาทิน
3 ครูสิน สินธุสาคร
4 ครูสิน ศิลปบรรเลง
5 พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
6 พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)
7 หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
8 พระเพลงไพเราะ (โสม สุวาทิต)
9 หลวงชาญเชิงระนาด (เงิน ผลารักษ์)
10 จางวางสวน ชิดท้วม
6.7 ประวัติผืนและรางระนาดเอกที่มีชื่อเสียง