5.5 ตัวอย่างโน้ตเพลงที่เป็นทางระนาดเอก

ในหัวข้อนี้จะแสดงตัวอย่างของโน้ตเพลงซึ่งเป็นกลอนระนาดเอกแบบต่างๆในรูปแบบของโน้ตสากล โดยแสดงเปรียบเทียบกับโน้ตฆ้อง 1 ประโยคเพลงดังนี้

ตัวอย่างโน้ตฆ้อง 1 ประโยคเพลง

ตัวอย่างโน้ตระนาดเอกที่เรียกว่า กลอนสับ

ตัวอย่างโน้ตระนาดเอกที่เรียกว่า กลอนไต่ลวด

ตัวอย่างโน้ตระนาดเอกที่เรียกว่า กลอนไต่ไม้

ตัวอย่างโน้ตระนาดเอกที่เรียกว่า กลอนลอดตาข่าย

ตัวอย่างโน้ตระนาดเอกที่เรียกว่า กลอนเดินตะเข็บ หรือ ม้วนตะเข็บ

ตัวอย่างโน้ตระนาดเอกที่เรียกว่า กลอนย้อนตะเข็บ

ตัวอย่างโน้ตระนาดเอกที่เรียกว่า กลอนลูกโซ่

ตัวอย่างโน้ตระนาดเอกที่เรียกว่า กลอนพัน

ตัวอย่างโน้ตระนาดเอกที่เรียกว่า กลอนซ่อนตะเข็บ

ตัวอย่างโน้ตระนาดเอกที่เรียกว่า กลอนพัน (แบบที่ 2)