4.3 ประเภทของวงมโหรีที่ระนาดเข้าไปมีบทบาทในการประสมวง

1. วงมโหรีเครื่องเดี่ยว หรือ วงมโหรีเครื่องเล็ก
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้

- ซอสามสาย 1 คัน
- ซอด้วง 1 คัน
- ซออู้ 1 คัน
- จะเข้ 1 ตัว
- ขลุ่ยเพียงออ 1 เลา
- ระนาดเอกมโหรี 1 ราง
- ฆ้องวง (ฆ้องกลางหรือฆ้องมโหรี) 1 วง
- โทน 1 ลูก, รำมะนา 1 ใบ
- ฉิ่ง 1 คู่ (อาจมี โหม่ง กรับ เพิ่มด้วยก็ได้)

2. วงมโหรีเครื่องคู่
คือวงมโหรีเครื่องเดี่ยวที่เพิ่มฆ้องวงเล็กและระนาดทุ้มเข้า ในวง นอกจากนั้นยังเพิ่ม ซอด้วง ซออู้ เป็นอย่างละ 2 คัน เพิ่มจะเข้เป็น 2 ตัว เพิ่มขลุ่ยหลิบอีก 1 เลา ซอสามสายหลิบ 1 คันและฉาบเล็กอีก 1 คู่

3. วงมโหรีเครื่องใหญ่
คือวงมโหรีเครื่องคู่ที่เพิ่มเติมระนาดเอกเหล็กและระนาดทุ้ม เหล็กเข้าไปเช่นเดียวกับวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่นำมาจากวงปี่พาทย์ ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวง เมื่อนำมาบรรเลงในรูปแบบของมโหรีแล้ว เครื่อง ดนตรีดังกล่าวจะต้องลดขนาดให้เล็กลงโดยมีจุดประสงค์คือ
- ให้เหมาะกับร่างของผู้บรรเลงซึ่งในสมัยก่อนผู้บรรเลงมโหรีจะเป็นผู้หญิงล้วน
- เพื่อไม่ให้เสียงเครื่องดนตรีดังเกินไปเพราะหน้าที่ของวงมโหรีคือการขับกล่อม มักจะบรรเลงในสถานที่ๆไม่กว้างขวางนักอีกทั้งเพื่อไม่ให้เสียงของเครื่องตีดังกลบเสียง ของเครื่องสายด้วย
- ให้ระดับเสียงของเครื่องตีสูงขึ้นกว่าแนวที่บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์จะได้สัมพันธ์ กลมกลืนกันระหว่างเครื่องตีและเครื่องสาย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้กลวิธีและแนว ทางในการบรรเลงเครื่องตีในวงมโหรีมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากการบรรเลงในวงปี่ พาทย์ทั่วไป