4.1 ระนาดเอกในวงปี่พาทย์แบบต่างๆ
วงปี่พาทย์เครื่องห้า
วงปี่พาทย์เครื่องคู่
วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่
วงปี่พาทย์นางหงส์
วงปี่พาทย์มอญ
วงปี่พาทย์มอญเครื่องห้า
วงปี่พาทย์มอญเครื่องคู่
วงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่
เครื่องดนตรีต่างๆในวงปี่พาทย์มอญ
วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
วงปี่พาทย์ไม้นวม
วงปี่พาทย์เสภา
4.2 ระนาดเอกในวงมโหรี
พัฒนาการของวงมโหรี
วงมโหรีเครื่องห้า
วงมโหรีเครื่องหก
วงมโหรีเครื่องแปด
วงมโหรีเครื่องเก้า
วงมโหรีเครื่องสิบ
วงมโหรีในสมัยรัชกาลที่ 1
วงมโหรีในสมัยรัชกาลที่ 2
วงมโหรีในสมัยรัชกาลที่ 3
วงมโหรีในสมัยรัชกาลที่ 4
วงมโหรีในสมัยรัชกาลที่ 6
วงมโหรีในสมัยรัชกาลที่ 7
หน้าที่หลักของมโหรีหลวง
บทเพลงของมโหรีหลวงรัชกาลที่ 7
4.3 ประเภทของวงมโหรีที่ระนาดเข้าไปมีบทบาทในการประสมวง
วงมโหรีเครื่องเดี่ยว
วงมโหรีเครื่องคู่
วงมโหรีเครื่องใหญ่