3.1 ศิลปะบนรางระนาด
ส่วนประกอบสำคัญของรางระนาดเอก
รางระนาดเอก
โขนระนาดเอก
เท้าระนาดเอก
ผืนระนาดเอก
ไม้ตีระนาดเอก
ลวดลายบนรางระนาดเอก
3.2 ข้อมูลระนาดเอก จากสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ราชบัณฑิตฯ
3.3 โปงลาง