(หน้า 4)

ตัวอย่างรายชื่อหน้าทับเพลงไทย

1 หน้าทับปรบไก่
2 หน้าทับสองไม้ (แบบด้น)
3 หน้าทับสองไม้ (แบบสีนวล)
4 หน้าทับสองไม้ (แบบเพลงเรื่อง)
5 หน้าทับสาธุการ (สองชั้น)
6 หน้าทับสาธุการ (ชั้นเดียว)
7 หน้าทับรัวสามลา
8 หน้าทับรัวลาเดียว
9 หน้าทับต้นเข้าม่าน (สองชั้น)
10 หน้าทับปฐม
11 หน้าทับลา (สองชั้น)
12 หน้าทับลา (ชั้นเดียว)
13 หน้าทับลา (ครึ่งชั้น)
14 หน้าทับปลูกต้นไม้
15 หน้าทับชายเรือ (ใช้เรือ)
16 หน้าทับโอด (สองชั้น)
17 หน้าทับโอด (ชั้นเดียว)
18 หน้าทับตระหญ้าปากคอก
19 หน้าทับตระปลายพระลักษณ์
20 หน้าทับตระมารละม่อม
21 หน้าทับตระเชิงเทียน
22 หน้าทับตระสันนิบาต (สามชั้น)
23 หน้าทับตระสันนิบาต (สองชั้น)
24 หน้าทับตระเสือขับหรือเล็บเสือ
25 หน้าทับตระย้อนรอย
26 หน้าทับตระเชิงกระแชง
27 หน้าทับเสมอ (สองชั้น)
28 หน้าทับเสมอ (ชั้นเดียว)
29 หน้าทับเสมอ (ครึ่งชั้น)
30 หน้าทับเชิด (สามชั้น)
31 หน้าทับเชิด (สองชั้น)
32 หน้าทับเชิด (ชั้นเดียว)
33 หน้าทับเชิดฉาน
34 หน้าทับตะคุกรุกร้น
35 หน้าทับกลม
36 หน้าทับชำนาญ
37 หน้าทับกราวใน
38 หน้าทับเหาะ
39 หน้าทับโล้
40 หน้าทับเตียว
41 หน้าทับกราวรำ (สองชั้น)
42 หน้าทับกราวรำ (ชั้นเดียว)
43 หน้าทับชุบ (หน้าทับต้นเข้าม่านชั้นเดียว)
44 หน้าทับตระจอมศรี
45 หน้าทับตระท้าวน้อย
46 หน้าทับตระนิมิต
47 หน้าทับตระเชิญ
48 หน้าทับตระบรรทมไพร
49 หน้าทับตระบรรทมสินธุ์
50 หน้าทับตระพระปรคนธรรพ
51 หน้าทับตระบองกัน (โปรยข้าวตอก)
52 หน้าทับบาทสกุนี (สิบสี่ไม้)
53 หน้าทับบาทสกุนี (สิบหกไม้)
54 หน้าทับเสมอสามลา
55 หน้าทับเสมอเถร
56 หน้าทับเสมอข้ามสมุทร
57 หน้าทับพราหมณ์เข้า
58 หน้าทับพราหมณ์ออก
59 หน้าทับดำเนินพราหมณ์
60 หน้าทับคุกพาทย์
61 หน้าทับนั่งกิน (หน้าทับทำขวัญ)
62 หน้าทับเซ่นเหล้า
63 หน้าทับลงสรง
64 หน้าทับเชื้อ

65 หน้าทับองค์พระพิราพเต็มองค์
66 หน้าทับญวน
67 หน้าทับลาว
68 หน้าทับมอญ
69 หน้าทับเจ้าเซ็น
70 หน้าทับแขก
71 หน้าทับพม่า
72 หน้าทับฝรั่ง
73 หน้าทับสะระหม่าแขก
74 หน้าทับนางหงส์ (หกชั้น)
75 หน้าทับนางหงส์ (สามชั้น)
76 หน้าทับนางหงส์ (สองชั้น)
77 หน้าทับนางหงส์ (ชั้นเดียว)
78 หน้าทับนางหงส์ (ครึ่งชั้น)
79 หน้าทับนางหน่าย
80 หน้าทับบัวลอย
81 หน้าทับไฟชุม
82 หน้าทับกระดีด
83 หน้าทับกาจับปากโลงี่
84 หน้าทับแร้งกระพือปีก
85 หน้าทับจีน
86 หน้าทับข่า
87 หน้าทับเขมร
88 หน้าทับสดายง
89 หน้าทับรัวประลองเสภา
90 หน้าทับพระทอง
91 หน้าทับเบ้าหลุด
92 หน้าทับสะระบุหร่ง
93 หน้าทับบหลิ่ม (บะหลิ่ม)
94 หน้าทับขึ้นม้า
95 หน้าทับชมดง
96 หน้าทับลงสรง
97 หน้าทับม้าย่อง
98 หน้าทับกระบี่ลีลา
99 หน้าทับสมิงทอง
100 หน้าทับโยน 118 หน้าทับกรงทอง
101 หน้าทับแปลง 119 หน้าทับแน
102 หน้าทับสะระหม่าไทย
103 หน้าทับรัว (กลองมลายู)
104 หน้าทับกลองโยน
105 หน้าทับสามไม้หนีสี่ไม้ไล่
106 หน้าทับซัดชาตรี
107 หน้าทับชาตรีตลุง
108 หน้าทับร่ายชาตรี ๑
109 หน้าทับร่ายชาตรี ๒
110 หน้าทับร่ายชาตรี ๓
111 หน้าทับเพลงเดินชาตรี
112 หน้าทับประจำวัด
113 หน้าทับประจำบ้าน
114 หน้าทับเชิญผี
115 หน้าทับมอญ (สองชั้น)
116 หน้าทับทอญ (ชั้นเดียว)
117 หน้าทับสองกุมาร
118 หน้าทับกรงทอง
119 หน้าทับแน
120 หน้าทับย่ำค่ำ
121 หน้าทับย่ำเที่ยง
122 หน้าทับพม่า (สองชั้น)
123 หน้าทับพม่า (ชั้นเดียว)
124 หน้าทับพม่าชมเดือน
125 หน้าทับพม่าชะเวดากอง
126 หน้าทับพม่าตะเลงลำพอง
127 หน้าทับพม่าตะเลงรัญจวน
128 หน้าทับเฉพาะเพลง

หมายเหตุ รายชื่อหน้าทับเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีหน้าทับเพลงไทยอีกมากที่มิได้นำมาพิมพ์ลงไว้

<หน้าที่แล้ว <กลับไปสาระหน้าแรก