ความรู้ กับ ปัญญา

อุปมา

หากต้องการทำมีดเนื้อดีมีความเหนียวคงทน ควรเสาะแสวงหาแหล่งแร่เหล็กชนิดดี เมื่อได้พบแร่เหล็กซนิดดีแล้ว ต้องยอมเสียเวลาในการถลุงหลอมแร่เหล็กนั้นและอดทนเหน็ดเหนื่อยกับการทุบตีบนทั่งเหล็กจนกว่าจะได้ใบมีดดังที่ด้องการ ครั้นเมื่อได้ใบมีดตามที่ต้องการแล้ว ต้องหมั่นนำไปลับกับแท่งหินและลูบไล้ด้วยน้ำเย็น เพื่อให้เกิดความคมจนสามารถนำไปใช้งานได้ ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า ''คมมีด'' ก็คือใบมีดที่ ''ลับ'' ไว้ดีแล้วนั่นเอง

อุปมัย

หากต้องการวิชาความรู้ที่ถูกต้อง ควรเสาะแสวงหาครูอาจารย์ที่ดี เมื่อพบครูดีแล้ว ต้องยอมสละเวลาเพื่อเรียนรู้ ยอมเหนื่อยยากและมีความอดทนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้นั้น ครั้นมีความรู้แล้ว ต้องหมั่นพิจารณาฝึกฝนใช้ความรู้นั้นด้วยสติอันเยือกเย็นจึงจะเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า "ปัญญา'' ก็คือความรู้ซึ่ง ''ขัดเกลา'' ไว้ดีแล้วนั่นเอง

มีดดีเกิดแต่เนื้อ เหล็กดี ทุบทั่งเผาไฟตี ตอกย้ำ หินลูบลับขัดสี เติมแต่ง กันนา ยิ่งถูยิ่งชะน้ำ ยิ่งเนึ้อมีดคม ใฝ่ใจในเรื่องรู้ วิชา ครูสอนสืบเสาะหา เลิศล้ำ มานะเพียรศึกษา บากบั่น หมั่นฝึกหมั่นทวนซ้ำ ยิ่งรู้แนวเรียน ความรู้อย่าว่างเว้น ตริตรอง สุขุมคิดควรมอง มากครั้ง สติพิจารณ์ผอง ตรงเที่ยง ไว้นั่น จักเกิดปัญญาทั้ง ช่องพ้นปัญหา </PLAINTEXT> <P><HR> ความรู้เกิดจากการศืกษาเล่าเรียน สติปัญญาเกิดจากการหมั่นพิจารณา </BODY> </HTML>