สัจธรรมนั้นมีเพียงหนึ่งเดียว

อุปมา

ดวงประทีปโคมไฟนั้นแม้จะมีแสงสีและวัสดุห่อหุ้มปลือกโคมแตกต่างกันไปบ้างตามความเห็นของผู้ประดิษฐ์ แต่ดวงประทีปโคมไฟเหล่านั้นก็ล้วนใช้สำหรับส่องทางเดินให้สว่างเช่นเดียวกันทั้งสิ้น ไม่ว่าแสงสีหรือเปลือกโคมจะแตกต่างกันสักเพียงใด ดวงไฟที่อยู่ภายในเปลือกโคมเหล่านั้นย่อมมีแสงสีเช่นเดียวกันเสมอ ผู้เดินทางควรเห็นประโยชน์ในแสงสว่างของโคมไฟ มิใช่ติดใจแต่เพียงความสวยงามของเปลือกโคมนั้น

อุปมัย

ศาสนาใดก็ตามย่อมต้องมีพิธีกรรมและแนวการสั่งสอนที่ ผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างตามความเห็นของศาสดาแห่ง ศาสนานั้น แต่จุดมุ่งหมายของศาสนาเหล่านั้นล้วนมุ่งสอนให้คนมีหนทาง ดำเนินชีวิตที่เป็นสุขเช่นเดียวกันทั้งนั้น ไม่ว่าพิธีกรรมหรือแนวการสั่งสอนจะแตกต่างกันสักเพียงใด สัจธรรมในศาสนาเหล่านั้นย่อมเป็นเช่นเดียวกันเสมอ บัณฑิตพึงเห็นประโยชน์ใน ''สัจธรรม'' มากกว่า "พิธีกรรม"

ประทีปโคมไฟ แต่งแต้มสดใส สุดสวยงามตา เขาครอบเขาติด ให้พิจารณา ประโยชน์คุณค่า ที่แสงส่องทาง แนวเสนอธรรม มากพิธีกรรม ผิดแผกแตกต่าง หลากศาสนา หลายสาขาวาง สัจธรรมอ้าง มีเพียงหนึ่งเดียว </PLAINTEXT> <P><HR> หลักการนั้นอาจมีเพียงอย่างเดียว แต่วิธีการนั้นอาจมีได้เป็นร้อยเป็นพัน </BODY> </HTML>