คุณเป็นภาชนะแบบไหน

อุปมา

ภาชนะที่ล้างให้สะอาดแต่เพียงภายนอก แม้ดูใหม่เอี่ยมน่าจับต้อง แต่ไม่เหมาะสมในการนำมาใช้หุงต้ม ภาชนะที่ล้างให้สะอาดแต่เพียงข้างใน แม้นำมาใช้หุงต้มได้ก็จริง แต่ย่อมแลดูสกปรกและไม่สะดวกในการจับต้อง ภาชนะที่ล้างให้สะอาดทั้งภายนอกและภายในนั้น ย่อมแลดู สวยงาม น่าจับต้องและนำมาใช้หุงต้มได้ดี

อุปมัย

ผู้ที่มุ่งปรุงแต่งแต่เรื่องภายนอกกายนั้น มักมีจิตใจสกปรก คับแคบและเห็นแก่ตัว ผู้ที่มุ่งปรุงแต่งแต่จิตใจให้สะอาดหมดจด โดยไม่สนใจกับเรื่องภายนอกกายนั้น จะดูคล้ายกับขาดความสำรวม ผู้ที่หมั่นสำรวม กาย วาจา ใจ อยู่เสมอ จึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่สะอาดหมดจดทั้งภายในและภายนอก

ภาชนะภายนอกล้าง งามดี หุงต้มปัญหามี มากแล้ว ขัดในแต่นอกสี คล้ำคราบ หยิบจับคงมิแคล้ว เปรอะเปื้อนมอมมือ แต่งงามใช่บ่งชี้ ดวงใจ มุ่งแต่แผ้วภายใน นอกม้าน สำรวมกายจิตใส ทุกเมื่อ แล้วนั่น จึ่งนับวันสะอ้าน เอี่ยมทั้งสรรพางค์ </PLAINTEXT> <P><HR> คุณประโยชน์ที่แท้จริงมักซ่อนเร้นอยู่ภายในเสมอ </BODY> </HTML>