อย่างไรจืงจะเรียกว่าพอดี

อุปมา

ผู้ใหญ่คนหนึ่งทานข้าว ๒ จาน จึงอิ่มพอดี เด็กคนหนึ่งทานข้าว ๑ จาน จึงอิ่มพอดี ผู้ป่วยคนหนึ่งทานข้าวครึ่งจาน ก็อิ่มเสียแล้ว ความพอดีนั้นไม่ไดขึ้นอยู่กับจำนวน แต่ขึ้นอยู่กับความสามารถ ของแต่ละคน

อุปมัย

ผู้ที่มีสติปัญญามาก พึงเรียนรู้ธรรมะให้มาก ผู้ที่มีสติปัญญาพอสมควร พึงเรียนรู้ธรรมะแต่พอควร ผู้ที่มีสติปัญญาน้อย พึงเรียนรู้ธรรมะเท่าที่จะสามารถเรียนได้ ผู้ที่พยายามเรียนรู้ธรรมะซึ่งเกินกว่ากำลังสติปัญญาของตนเอง จะไม่มีวันพบทางสายกลางซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จได้เลย

ผู้ใหญ่รับประทาน ข้าวสองจานจึงอิ่มดี เด็กเด็กเล็กแค่นี้ คงเต็มที่เพียงหนึ่งจาน ครึ่งเดียวคนไข้บ่น เบื่อเหลือทนเรื่องอาหาร ตวงวัดจัดประมาณ อย่างนี้หรือคือพอดี ความรู้ความสามารถ โง่ฉลาดมากมายมี ควรใส่ใจเพียงที่ ดีและเหมาะเฉพาะตน แนวธรรมอันล้ำเลิศ ย่อมบังเกิดเป็นมรรคผล มิได้ในหมู่ชน รู้ปฏิบัติมัชฌิมา ฯ </PLAINTEXT> <P><HR> ความพอดีของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน </BODY> </HTML>