จะไปทางไหนดี

อุปมา

ผู้ขับเกวียนที่มีล้อข้างซ้ายเล็กกว่าล้อข้างขวา ย่อมวิ่งวนไป ทางซ้ายเสมอ ในที่สุดก็จะหวนกลับมายังจุดเริ่มต้นใหม่ ผู้ขับเกวียนที่มีล้อข้างขวาเล็กกว่าล้อข้างซ้าย ก็ย่อมวิ่งวนไป ทางขวาเสมอ และในที่สุดก็จะหวนกลับมายังจุดเริ่มต้นใหม่ เช่นเดียวกัน ส่วนผู้ขับเกวียนซึ่งมีล้อทั้งสองข้างเท่าเทียมกัน ย่อมวิ่งตรง ไปข้างหน้าได้ตลอดเวลา

อุปมัย

ผู้ที่ปฏิบัติธรรมน้อย แต่ศึกษาธรรมมาก ย่อมมีความคิด หลงวนเวียนไปทางหนึ่งเสมอ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาก แต่ศึกษาธรรมน้อย ก็ย่อมมีความคิด หลงวนเวียนไปอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกัน ผู้ที่ปฏิบัติธรรมและศึกษาธรรม ให้พอเหมาะพอควรแก่อุปนิสัย ของตนเองนั้น ย่อมมีความรู้ก้าวไกลไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา

กงเกวียนหมุนเวียนวิ่ง สองล้อดิ่งไปตามกัน ซ้ายขวาถ้าแปรผัน ย่อมเหหันวกเวียนวน ธรรมะเปรียบล้อเกวียน ผันแปรเปลี่ยนในจิตคน เรียนรู้และฝึกฝน ต้องเหมาะควรแก่นิสัย อย่าปล่อยทางใดติด จนความคิดวนเวียนไป ศึกษาให้ก้าวไกล พร้อมปฏิบัติให้พัฒนา </PLAINTEXT> <P><HR> ความรู้และการปฏิบัติที่สมดุลกันย่อมทำให้บรรลุถึงผลสำเร็จได้ </BODY> </HTML>