อะไรสำคัญมากกว่ากัน

อุปมา

ธรรมชาติของช้างป่านั้นมักมีกำลังมหาศาลและชอบที่จะท่องเที่ยวไปตามอำเภอใจของมัน หากคิดจะจับช้างป่ามาฝึกให้เชื่องเพื่อใช้งาน ต้องจัดเตรียมโซ่เส้นใหญ่มาคอยตรึงมันไว้ แม้โซ่จะแข็งแรงเพียงใด ถ้าไม่ได้ยึดติดอยู่กับเสาหลักบนพื้นดินที่มั่นคงแล้ว ช้างย่อมดึงหลุดไปทั้งโซ่และเสาหลักนั้น

อุปมัย

ธรรมชาติของจิตนั้นย่อมมีพลังมหาศาล แต่มักฟุ้งซ่านไม่อยู่นิ่งและเลื่อนลอยไปตามอำเภอใจ หากคิดจะฝึกจิตให้นิ่ง มีพลังควรแก่การงานแล้ว ต้องเตรียมหาอุบายภาวนาที่เหมาะสมมาคอยตรึงจิตเอาไวั แม้อุบายภาวนาจะเข้มขลังสักเพียงใด หากปราศจากสติเป็นหลักคอยกำกับไว้ ก็ไม่อาจจะตรึงจิตให้อยู่นิ่งได้เลย

ธรรมชาติช้างป่าย่อมอาศัย ท่องเที่ยวตามใจกลางไพรสณฑ์ มีกำลังมากมายในกายตน ฟาดงวงงาป่าป่นไม่เกรงใคร หากจะจับช้างป่ามาใช้งาน ต้องเตรียมการเตรียมโซ่ขนาดใหญ่ ผูกเพนียดล้อมวงลงดักไว้ ปกเสาให้ตรึงแน่นแผ่นดินดาน จิตมนุษย์เปรียบได้กับช้างป่า มีพลังแรงกล้ามหาศาล มักเลื่อนลอยโลดไหลไปตามกาล ฟุ้งกระจายส่ายซ่านไม่มั่นคง ต้องใช้มนต์ภาวนาเข้ายึดเหนี่ยว ดุจโซ่เกี่ยวเป็นอุบายมิให้หลง สติดังเสาหลักที่ปักตรง ควบคุมให้มั่นคงจึงเห็นคุณ </PLAINTEXT> <P><HR> การฝึกจิตจะต้องอาศัยอุบายภาวนาที่แยบคายและสติที่มั่นคง </BODY> </HTML>