ใครควรช่วยใคร

อุปมา

น้ำนั้นมีคุณสมบติ ในการชำระล้างสิ่งปฏิกูลได้เป็นอย่างดี แต่น้ำย่อมดูดซับเอาสิ่งปฏิกูลนั้นเข้าไว้ในตัวเองด้วยเป็นธรรมดา ถ้าน้ำไม่ได้รับแสงแดดแผดเผาจนเป็นไอแยกตัวออกไปจาก สิ่งปฏิกูลนั้นแล้ว น้ำย่อมเป็นฝ่ายสกปรกเน่าเหม็น เพราะสิ่งปฏิกูลนั้นในขณะที่ สิ่งอื่นกลับสะอาดและผ่องใสเพราะน้ำ

อุปมัย

การที่เรามุ่งช่วยผู้อื่นซึ่งกำลังมีความทุกข์นั้น เปรียบเหมือน น้ำที่ช่วยในการชำระล้างสิ่งปฏิกูล แต่ความทุกข์ของผู้อื่นย่อมต้องเข้ามาพัวพันอยู่ในจิตใจของ เราด้วยเป็นธรรมดา ถัาเรายังไม่รู้จักใช้ธรรมเพื่อช่วยแยกจิตของตนเองให้พ้นจาก ความทุกข์แล้ว แม้สามารถช่วยคลายทุกข์ให้ผู้อื่นได้ แต่เราจะกลับเป็นผู้มี ความทุกข์เสียเอง

น้ำใสไหลหลั่งล้าง ราคิน ราคีกลั้วกลายสินธุ์ คลักคล้ำ คละคลุ้มคราบมลทิน ปนเปรอะ ทบท่วม บริสุทธิรพีช้ำ ลาดไล้กลายไอ ช่วยท่านดับทุกข์ร้อน รนหทัย นั่นแล ทุกข์ร้ายวิ่งสิงใจ กลับกลุ้ม พุทธประทีปไข กระจ่าง แจ้งเทอญ ทุกข์ห่างเพราะธรรมหุ้ม ห่อให้เย็นใส ฯ </PLAINTEXT> <P><HR> การช่วยผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดี่ แต่ตัวเราต้องไม่ลำบากและไม๋พลอยทำให้คนอื่น ลำบากไปด้วย </BODY> </HTML>